ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ەەە ەەیە
 • ێڵی یی јیی ەڵی ەی ڕەیی ییۆی یەە
 • ی (ەیە ەی - ەϘی ییی ۆەڵی ) ە ی ەە
 • ەی ەە ۆ ەیی ۆ: ی ە ۆەە Șێەە ی ێەی ͘ە ەە Șە
 • ە ێێییەی ۆی ێەی ییی ێ ώ ە ەڵی
 • ەڵەی ۆەەی ǎۆ ώ ە ەەی ەەە ەʐیјەی ەیی
 • ە ێەە ە ۆەەی ١ی ی ە ی ەیی Șەی
 • ە ǐەیێ ەە ە ییی ێێییەی ێ јی ە
 • ییۆ ەە ەیە ەەی ێی ەە یۆی ەە ۆە
 • ە ەێ ەە ە ٣٠ ەەە ەʐیјەەی ەیی
 • ۆڕێ ۆ . ەی ە . ەە ۆە
 • ڕۆ:

   

   

   

   

   

   

  ەە. ەی ەی ... ..... ...... ..... ..... ..... ... .... .... ...

   

   

   

   

  ی ۆی ەە ەێە. ی ..... .... .... . ..... ......

   

   

   

   

   

   

  ۆ! بەکر عەبدولڕەحمان ...... .... ........ ....... ........ ...... ....... .......... ................

   

   

  سروودی یەکی ئایار. ە ەە ........ ....... ........ ...... ....... ........

   

   

  یی! جەبار سابیر ....... ....... ........ ............. ....... ........ ...... ....... ........ ............

   

   

  ەە ە! بەکر عەبدولڕەحمان ...... ........... ....... ........ ...... ....... ........

   

   

  ۆەە. ەڵێ ۆ ʁیی. جەبار سابیر ........ ....... ........ ...... ....... ........

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ۆەەیی ی. ە ەی ێ .... ..... .... .... .....

   

   

   

  ەސەیی ییی. ی ۆڕ ەە ڵ ... .... .... ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  کۆمار. ئەفلاتون. و: د. محەمەد کەمال ...... ..... ..... ..... ..............

   

   

   

   

   ەەڕە

   

   

  ʁیی. بەکر عەبدولڕەحمان...... ....... ...... .... ....... ...... .......... ...... ..........

   

   

   

   

  '''' ۆی ەێەە. ە...... ....... ...... .... ....... ...... ..... ..........

   

   

   

   

  زانکۆ؛ ئێستا و جاران! ە ی ...... ....... ...... .... ....... ...... ..... ......... ...............

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ێڵ ە یی. یی ..... ... .. .... ....

   

   

   

   

   

   

  ڤەی ە ەی . ە ەی ێ......... . .... ....

   

   

   

   

  ەی. ۆیۆ . ەە ە ە ..... ..... ...

   

   

   

   

  ەە ییە ۆڵ ە. : ە ە. ...... ..... .....

   

   

   

  یەی . Ϙۆ ەە  ..... ............. ..... .... ... ........ ....

   

   

   

   

   

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠