ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ێێ ە یی ی "ەە ڵ"
 • ە یی ٤ ڵەی ی ۆەڵیی Ԙ ێیییەǡ ە ەێ ۆڵی ە ی یۆیی ێیییە Ș ەێ ێ
 • ǁۆی ێێیی ی ۆڤ ی ەی ٢٠١٨
 • Ǎ ۆ ی ی ی
 • ەیە ە ەیە ەیەە ۆ ی ی ۆەی ێۆјی ی ی
 • ǁۆی ێێیی ی ۆڤ ی ەیی ٢٠١٨
 • یەی" ەی ڵ ە". ێەی ڕۆییی ی ۆ
 • ۆی ییی ەەە ە ی
 • یڵ ی ەی ێەەی ۆەڵەی ی ۆڤی یۆ
 • یۆјی ی ی ە یی ە͘ ەە ەەی
 • یۆی ی ی ە یی ەە ەەی
 • ە ەە ی !
 • ێەێی ەەەیی ییی ەی یە ەەی
 • ەیی ەەی ە یەەی ی ǘی ە یە ەڵەی ۆێەە
 • ڕۆ:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

  ەڵە. ە ە ....... ..... ............ ...... .....

   

   

   

   

  زەلکاو. سیروان کاوسی .... ...... ..... ..... ..... ...... ....... ......

   

   

   

   

   

   

   

  تووتنی چرووت. دڵشاد عەبدوڵا....... ...... ..... .. ...... .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ەەڕە

   

   ǐی ǐیی

   

   

   

  یۆјی ی ی ە یی ە͘ ەە ەەی. ..... .............. .

   

   

   

   

  یۆی ی ی ە یی ەە ەەی. ...... ...... ..... .......... ..... ...... ..... .

   

   

   

  ە ەە ی ! ..... ..... ..... ...... ....... ......... ........ ..... ...... ..... .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ە ی ەێ. ی ..... ...... ........ ...... ..... ...... ..... ...

   

   

   

  ەی ەەی یێ. ەیۆ ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

  ێی ەی ی. ەەی ەی .... .... ..... ..... ....

   

   

   

  ەەە. یە. ەѐێڕی: ە ێ .... ...... .... ....

   

   

   

   

  --------

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠