په‌یوه‌ندیپه‌رتووکخانه‌رۆشنبیرییلینکئه‌رشیفنووسه‌رانده‌سپێک

٢٥\١١\٢٠١٥

ی یۆی ەڕەەیە ۆ ە ەڵەʿ


زاھیر باھیر      


ێڕە ۆییەی ە ییەی ۆ ە یӡ ی١٣٠ ە یјی ٣٥٨ ە ە ە ی ی ە ٣٠ ەی ێ ەێ ەی ێی یە ەەی ەەی ە یۆیەی یەی ە ی ەیە ۆەی ێەە . ێڕەەی ە ی- ەەی ەیԡ یەە ەەی ە ە ێێ ە ەیە ییە ە ێ ەە ێ ە ە ە.
 

ی ͘ە ەڵەەی ە ەەەی ە ە یی یەی یەەی ە ەی ڵۆڕی یی ی یڕییە ەە ۆە یۆ یە ەڵی یەԡ ی یەە . ەە ̐ە ە ەѐە ە ڕی ۆە ەەǡ ی ەەی ییە ی ۆڤی یی ڵەیԡ ە ەەە.


ە ێ ە ێی ۆ یی ی یۆیە ە ە ێەەی ڵی ٢٠٠١ ە ێڕی ە ەەی ەەی ە ەەی ڕێی ەیە ώی ڵیی ەەیǡ Ȑێڕی ǘ ەەی ە ییەی ی ی یѡ ە ەی ώی ەڵ ە ώی ەڵە یەەە . ەە ێ ەەی ە ە ە ێڕڵێی ەی ە ەۆێی ۆی ە ەڕێەەی ۆییەی ەە ە یڕێی ەی ە ە ەҐە یڕییە ە ەەێی ͘ی - ەэی ۆҐە ۆ ەە - ەەە ی ە ە یۆە. ەە ە ە ە ەەی ە ەڵ ە ێ ە ǘ یی ەییی یی ی ی ۆ ی ەەی ەەی یی јی یԡ ە ەە ڕێەە ە ەێی ەсی ͘ی ی ەی ەڵەی ەјەێ. ەیە ییەی ەی ە ە ڕەە ەڵی یی ڵ یی ەە ەێ ە ی ۆەڵیەی Ȏێیی ۆ ǁ ە ی ڵ ە ی ەەە .


ڕۆڵی یی یییەی ە ە ەیە یەەیە ە ەەەی ڕییە ێی . ی ە ەڕی "ێە ە" ەیەی ەڵە یە" ώ ە " ێە ێی ی" " یە ەیی ێ" " ەڕی ێ ەە ۆێی" ە یەی ەێ . ەѐی ەەی ڕی ەە ە ۆەی ڕی ڕە ەѐی ە یۆی ەڵە ەە ڵیی ۆی ە ەەەی ڵەەی ǘە ی ەەی ە ەڵەێ ە یۆی ی یە ە Ӂۆەی یۆیʡ ە.


ەڵە ۆی ەە ەیە Ґە ەە ییǡ ەی یەی ێە یە ە ی ە یەە. یی ە ە ێە یە ەیەی ەیە یەی ە ی ەەی یۆی ە ەی ەۆ ەە ە эە ەڵێی ە ە ە ۆیەە ەڵۆیێ ەە ێ یەی ەەەی ەی ڕی ڵی ە ڵی یەی ە ەە ۆی ǐیјی ڵ ێی ە ڵی یی ەەەەی ێەی ەەی ی ی یەیی ەەی ەە ەەە ە ێ ەсەیی ە ە ەە ی ϐی ەیە ۆیەیەی ەێی یە ەە ی ە ەی ە یییەی ە ۆەی ە ۆی ی ۆێ ی.


ەەی ڕە ە ەڵەە ەە یە ە یە یی ە ڵە ڕییە ڵێ . یەە: یۆی یی ەەڵ ە ی ە ώی ەڵەە ە ە ڕەیە ώی یە ەڵی یەی یە ەەەی ە ώی ەҪەی یە ێیییە ە ە ێ یە ێی یەی یی یە. ڕە ەە یەە ەەی ە ە یەی ەڵی ە یە ێیی ەە ەە یەی ی ەی ەییی ەە یەی یە ǘە. ە: ەی ( ۆیڤی) یی ەەڵ ە ڕیی ڵیی ڵیی یی ە ۆ ە ەی ەەڵە ەڵ ەی ە ە ڕیی یی ە ەییە ە ڵی ییǡ ە ڕۆی ۆڵە ەەەیە . ی ەڵەی ە ییە ەەەی ەیە ەییەەی ڕییە. ەەە ی ەڵی ێ ە ەەی ەە یӁی ییǡ ی ی یەی ەەەی ͘ەەیە ە ێی یە . ۆ ە ە ە یۆەەی ە ییەی ی- Șە ەی ەە ەەڵ ی ەڵǪ ەە ی ە " ێە ە ی یەە ێ ێە ەەی ەە" ەە ̐ە ە ەڵەیەی یە ە ی ۆەە ە ڵەی ە ڕۆڵی ەەیی ە ەڕێی ە یەی ەەی ەەی ǡ ییە ەی یۆیە ڕیەە.

 
ەڕەەیەی ێ ە ێی یۆ ە ڕیە ڕەەە ە ڕێە یۆیە یەەە ەڵەەی ەی ەە ەی ەەی ۆی ە ڕێ ی یۆیە ە ەێەە یی ەی ەەی ی ەی یەی ǘی ەی Ҙ ێ ǘی ەەی ەڵییە ە ەەیی یەەە ەەی ەҐەی ە ەڵە ەی یەی ەێ ە ە ە ڕەیەی ە ەҐە یڕییە ۆییە ی ەڵی ۆەیە ڕۆی ڕیی ی یڵی ەێ ە ەەی ڕێەیی ەە ە. ەێەی ڵی ڕێیەی ەەی ە ە ەەی ێ ە ە ە ٨٤ ەڵی ە ۆۆڵی ی ەێ ەی Șێ ەەەی ە ەەی ەەیی Șێ. ەە ی ەیەە ۆ ەەی یۆ ەە ڵیی ەە ە ۆ ەڵی ەەی ەەە ێ ە ەی ە ەڵە ۆی .


ە یییە ەەڵە ەیە یۆی ە ǐەەیە ۆ ەڵەڵەی ەڵی ە ەەییی ۆی ە ۆەەی ەەی ەڵەە ۆ ە ۆی ڵی یی ەѪێە ە ەەەەی ەەیەە ەڵە ͘ەی ە یۆ یۆیەە ی یۆیەی ەی ە ڕەی ەە ەێ ۆ ۆی ۆۆەە ە ەەڕی ەی ە ەјی ۆە ی ە ی ی یی ڵی ەەیی ەێ ی یی ώە یۆ یۆی ە یǘ ێ ی ̐ە ە ێەەیەی ی ەی ڵی ǘییەی ώی یەەە ەڵەەی.


ە ڵەی ە یۆ ەێʡ ڵیی ە ە ەەی ەە یەەی ە ەیە. ەی ەӘەەی ی ەەییەیە . ە ڵی ە ەە ەی ە ۆ ەە ڕۆییە ەەیەی ە ە ەڵی ەە ەڵە ە ەە ڵەی ەی ەە ی ەە ڕۆی ٥ەە ١٩/١١ ڕی . ەڕە ۆ ٣ ی یە ێی ەە . ڵەی ەی یی ەی ی ۆ ۆی ی ە ە ەڕی ەەڵی ەێ ە ە ڵەی ە ەەە: ڕێە ێەی ۆەەی ەڵی ەە ە ۆڕەەǡ یΘی ۆی ڕەیی ەڕی ڵەێی ە ە ێ ۆیەەی ٢٨/١١/١٥ ی یی ە ڕی ٢٠٠ ە ە ەی Ș ە ە ێ ۆەەی UN ەە ە یە ەێ ەیێ ەەەǡ ۆۆڵی ۆ ە ەێ ەڕە ە ێی یی یϘی Ԙی ەی یی ەڵی ڕە ێیە ە ە ەە ڕۆەە ێʐەی ەەەەەǡ ەѐە ەە ۆە ەەǡ ەەێ ەϘی ەی ێ ە ڵەیǡ ێی ەјیҘە ە ەڵ ە ەی ە ەڕەە ە ڕێ یی ی ەە ەەڵ ە ۆی ە ە ەی ە ە ە ڵ ەȘێ ەەی ە ڵ ێێ ی ەڵەەی ێ ەەی ێی ە ۆڵەی ە Ș. ەە ەێی یە . ۆ ڕی ەە ە ییە ٥٥١ ە ەڕە ەی ێە ە ٦ ە ەی ەە ە ٣ ەە ۆیی ٣ ەەەی یەی ە ە ی یە. ەەی ە ێ ەە یی ێەەڕێ ێ ە ڵی ١٩٦١ ە ە ەەی ڵەی ەی ە.


ەە ǘ ەە ێە ۆیی ێ ە ێ ۆۆی ەە ەیە ە ەە ی ە ی ییەی ە ۆ ە ەەʘی یۆ یۆی ێ.


ە ۆیی ە ە ە ەە ەە ەەەە ە یۆ یە ەی ۆ ە ەڵە ەە. .ەڵە یۆی ەەی یەی ەی ەی یەی ەێەʡ ەڵە ەەەی ە یێڕێی ەڕیە ώی ڵیی یۆیی ە ڕیی ێ ە ەەەی. ە ەە ەە ۆ ە ە ێە ەەیە ی ەڵە ەҐە ۆیی یڕییەییەە ە ەڕۆی ەەی ە ە ێەڵێ ە ەیەێ ە ڕییە ەە ە ە ێەی ێە ی ە یۆ ەڵ ڕۆڵیی ەی ە ۆەڵ ە ی یەی ʘی یۆ یۆیʡ ەە ە ەیەێە ە ەەەی ە ە ۆی ڕەییەڕیێ ە ەێʡ ەێ ώی ەی ێ ە ە ە ώ ە یۆی.

 

٢٣\١١\٢٠١٥ - ەە

ماڵپەڕی زاهیر باهیر

 

_________________________________

هەموو بابەتەکان دەربارەی ''داعش'' لێرە ببینە:

www.emrro.com/dosyeydahish.htm

 


 

 

په‌یوه‌ندیپه‌رتووکخانه‌رۆشنبیرییلینکئه‌رشیفنووسه‌رانده‌سپێک