په‌یوه‌ندیپه‌رتووکخانه‌ئێمهلینکئه‌رشیفنووسه‌رانده‌سپێک

 

سایتی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

دهستبهکاربوونی خۆی به ههمووان ڕادهگهیهنێت

www.hkkurdistan.org

 

 

له‌م رێگایه‌وه‌ دهستبهکاربوونی سایتی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان به ههموو لایهک 

ڕادهگهیهنین.

ئهمه سایتکی کۆمۆنیستی کرکارییه و باس و مهسهلهکانی کوردستان له ڕوانگه ی کۆمۆنیزم و چینی

کرکارهوه دهخاته ڕوو. ههروهها له ڕگای ئهم سایتهوه ههواڵ و مهسهلهکانی بزووتنهوهی کرکاری، ژنان،

مناڵان ، لاوان و سهرجهم کۆمهگا بڵاوده‌بێته‌وه و لێکدانه‌وه‌یان لهسهر دهکرێ .

ئهم سایته تهنھا به کۆمهک و هاوکاری ئێوه‌ له ڕاپهڕاندنی ئهرکهکانی سهرشانیدا سهرکهوتن بهدهست دێنێ .

ئهوانهی به دیدی کۆمۆنیستی و له ڕوانگه ی بهرژهوهندییهکانی چینی کرکار و خه‌ڵکی زهحمهتکشهوه

بیردهکهنهوه و تدهکۆشن دهتوانن هاوکارمان بن . دهرگای ئێمه‌ بۆ ههر جۆره هاوکارییهکی ئێوه‌ کراوهیه .

ئێمه‌ پویستمان به هه‌واڵنێری، ووتارنووسی، سازدانی دیدار و ئامادهکردنی ههرجۆره بابهتک لهبارهی

کرێکاران ،مناڵان، لاوان، ژنان، ناڕهزایهتی و خواسته جهماوهریاکان و گه‌لێک کاری هونهریی و مالییه ...

ئارهزوومهندان دهتوانن له ڕگای ژماره تهلهفۆن و ئهدرهس ئیمه‌یله‌کانمانه‌وه‌ له‌گه‌ڵمان پهیوهندی

بگرن..

 

 

ژمارهتهلهفون: 00447960669896 

ئهدرهس ئیمه‌یل :hkkurdistan@yahoo.com

ئهم سایته به سهرپهرشتی نوری بهشیر بهڕێوهدهچێت.

2007/9/17