په‌یوه‌ندیپه‌رتووکخانه‌رۆشنبیرییلینکئه‌رشیفنووسه‌رانده‌سپێک

٢٦\١١\٢٠١٠

شازاده چارلس بۆ تهباییکردنی ژیانمان، له نێوان فهرهه‌‌نگهکان دا.

نووسینی: محهمهد عهلی رهفعهت


وه
رگێڕانی: سهعید عارف باپیر

 

بیرو بۆچونهکانی شازاده چارلس جێنشینی تاجی بەریتانی، بهتایبهت له بواری تهلارسازی و پهیوهندی نێوان ئیسلام و ڕۆژئاوا دا، لهنیوهدهستی خوێنهرانی عهرهبی دایه بههۆی وهرگێرانی سهرلهبهری کتێبهکهی(( شازاده چارلس دهدوێت)) لهلایهن دهزگای بڵاوکردنهوهی (ئهلساقی) بهیرهوتیهوه . (دێڤیدکادمان) و (سوههیل بهشروئی) ئامادهکاری بون و ناوهندی پهخشی توێژینهوهی کهلهپوری له زانکۆی میرلاندی ئهمریکابهچاپی گهیاندووه ، (بهشروئی) ههڵساوه بهوهرگێڕانه عهرهبیهکهی بهتوانست وکاری ووردو پێویستی خۆی ، بهتایبهت ئهو دهستباڵایه بهسهر دهقی ئینگلیزی وتهکانی شازاده چارلس دا ، بهپێ ی پسپۆڕانی بوارهکه و ههستی خوێنهرهکانی بهرههمهکهی( بهشروئی) بهکارێکی سهرکهوتوو دهژمێررێت .

زۆر له
دانیشتوانی لهندهن و زیارهتکارانی پاراستنی تهلارو بیناسازیه سونهتیهکانی ئهوی له چاوی شازده چارلسی دهناسن ، ئهمهش ڕاستیهکی زۆری تێدایه چونکه شازاده له پێشهنگهکانی کۆمهڵی فشارگهرانه بۆ پاراستنی تهلارو ملپێدانی ئهندازهی تهلارسازیه نوێکان بۆ مهرجهکانی شایستهبونی زیادکردنی جوانکاریهکانی لهندهن نهک شێواندن و شکاندنی جوانی یهکانی ، شازاده چارلس له سالێ 1989دا کتێبێکی بهناونیشانی (( دیدگایهک بۆ بەریتانیا))ی دهرکرد که تێیدا دابی بنهڕهتی تهلارسازی تیادا ڕهچاو کرد بوو بۆ ههر کارێکی ئهندازیاری ئاپارتمانه نوێ کان ، له داب و بنهماکانی :

ــ شوێن : پێویسه
نهخشهسازیهکه ڕێزی شێوازی ئاوێتهو ئاڵۆزی شوینهکه بگرێت ، پهزێرایی لایهنی مێژویی و زهویشوناسی و هۆیهکانی گواستنهوهو دیمهنهسروشتی یهکانی بکات .
ــ جێبه
جێ کاران : پێویسته نهخشهسازی شارچی تۆڕی ڕێگاوبانی نێوان ساختمانی نیشتهجێ بون دا ڕهچاو بکات .
ــ به
ها : نهخشهسازی یهک که ساختمانهکان که بنچینهی بههاداری به ماناکانی ئابوری و کۆمهڵایهتی و ژینگهیی ڕهچاو بکات .
ــ رێکخستن : په
یڕهو گۆشه بینی یهک که نماینده بێت بۆ رێکخستنی پله ی ساختمان و شهقام و بهشه جیا جیاکانی لهگهل پهیوهندیهکانی ڕێژه گشتی یهکانی شوینهکهوه .
ــ که
رهسته :نهخشهسازی یهکه پێویسته بهکهرهستهی دابینکراو بێت ، چونکه دهزانین که وا کهرهسهی ناوخۆیی ڕهسهن زیاتر گونجانێکی سروشتی دهبهخشێت لهگهڵ دیمهنه سروشتیهکهی دا ، پێویسته زۆر بهووریاییهوه ههڵبژاردنی بۆ ئهنجام بدرێ بۆ دابین کردنی متمانهیهک که بهرگهی هۆکارهکانی کات و گۆڕانی ئاوههوا بگرێت .
ــ کۆمه
ڵگا : پێویسته بهزوویی ئاسانکاری بکرێت بۆ هاوبهشی کردنی کۆمهڵگه خۆماڵیهکهی ، بۆ ئهوهی پێگهیهکیان بۆ بکرێتهوه تاکارلێکردنی فهرههنگیانهی تیا بکهن بۆ بهجێ گهیاندنی پێویستی و حهزو ئارهزووهکانی خهڵکی به جۆرێک ببێته مایهی ژیانهوهی شانازی شارپهروهریان .

له
سهرو ئهمانهشهوه لهساڵی 1992دا شازاده چارلس پهیمانگهی ئهندازیاری تهلارسازی شازاده وێلزی کردهوه که ههتاکو ئیستا چالاکانه برهوی پهیوهندیهکانی بهردهوامه لهگهڵ بنیاتنهرهکهی دا.

(دواتر دێته
سهر سهرنج و بیرو بۆچونهکانی شازاده دهربارهی ئاینی ئیسلام و فهرههنگی شارستانی ڕۆژههڵات و ئارهزوی تری شازاده لهو ڕووه وه، که دیوێکی تری باسه کانی نێوه کتێبهکهی شازادهیه ، ئهگهر کهسێک بیهوێت بهدوادا چونی زیاتری بۆ بکات ...) ــ و . کوردی ــ
_________________________
تێبینی:

* ڕۆژنامهی (دارالحیاە) http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/203336
بۆ پاڵپشتی نوسینێکم به
ناونیشانی ( سلێمانی لهبهر نهفرهتی مێژوو دا) بهشی پهیوهست به بابهتهکهمم لهم نوسینهدا وهرگێڕاوه.
http://www.emrro.com/silemanileber.htm

 

24\11\2010

ماڵپه‌ڕی سه‌عید عارف باپیر